خلاصه خبر: هر روز تا 13 آبان با انجام تراکنش از 730 شانس خود را برای بردن یک دستگاه گوشی تلفن همراه هوشمند امتحان کنید.